Verkoopvoorwaarden

Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden

1. Toepasselijkheid

De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing en maken onderdeel uit van alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en verbintenissen van BeeBop – hierna te noemen BeeBop –  met derden – hierna te noemen wederpartij.

Afwijkingen van deze voorwaarden is slechts mogelijk, indien dit schriftelijk wordt overeengekomen.

Algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, van de wederpartij gelden niet, tenzij deze door BeeBop schriftelijk zijn aanvaard.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

Alle aanbiedingen van BeeBop zijn vrijblijvend, tenzij deze een uitdrukkelijke termijn van aanvaarding bevatten.

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een order door BeeBop schriftelijk is geaccepteerd.

Indien deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard bij niet schriftelijke totstandkoming van een overeenkomst, wordt deze overeenkomst aangegaan onder het voorbehoud dat schriftelijke bevestiging volgt binnen 5 dagen nadat de overeenkomst is aangegaan of dat de overeenkomst feitelijk wordt uitgevoerd door BeeBop binnen de afgesproken termijn.

Indien binnen 7 dagen na verzenddatum van een orderbevestiging van BeeBop niet door de wederpartij is gereageerd, dan is de inhoud van de order bindend voor partijen.

Afbeeldingen, tekeningen, beschrijvingen, ontwerpen, maten en kleuren van zaken in de door BeeBop verzonden bescheiden beogen slechts een algemeen beeld van de producten van BeeBop te geven en zijn niet bindend ten aanzien van de uitvoering van de te leveren zaken. Afwijkingen van de geleverde zaken van afbeeldingen, tekeningen, beschrijvingen, ontwerpen, maten en kleuren geven nimmer grond tot reclame.

3. Prijs en prijswijzigingen

De door BeeBop opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting tenzij anders vermeld.

Indien zich tussen het tot stand komen van de overeenkomst en de levering van de zaken kostprijsverhogende factoren, in de ruimste zin van het woord, voordoen, is BeeBop gerechtigd de overeengekomen prijs in evenredigheid te wijzigen door doorberekening van de kostprijsverhoging van desbetreffende kostenpost. BeeBop zal wederpartij zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte brengen van prijsverhogingen als bedoeld in deze bepaling.

Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte voor het geheel opgegeven prijs.

4.  Leveringen en reclames

4.1     Levertijden c.q. opleveringstermijnen worden slechts bij benadering opgegeven en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Bij niet-tijdige levering dient BeeBop derhalve schriftelijk in gebreke gesteld te worden. BeeBop spant zich in om binnen de aangegeven tijd te presteren.

4.2     Overschrijding van de levertermijn kan niet leiden tot schadeplichtigheid van de kant van BeeBop noch de bevoegdheid aan de kant van de wederpartij de overeenkomst te annuleren, te ontbinden, op te schorten of de ontvangst en/of betaling van de zaken te weigeren.

4.3     Bij overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard dat naar redelijkheid (tijdige) nakoming van de overeenkomst niet van verkoper kan worden gevergd – waaronder mede begrepen het geval dat BeeBop door haar eigen toeleveranciers niet aan haar verplichting kan voldoen – zal de levertijd worden verlengd met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van de omstandigheden.

4.4     Onder omstandigheden die redelijkerwijs niet te verwachten zijn en buiten de invloedssfeer van verkoper liggen, wordt mede verstaan (burger)oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, diefstal, brand, waterschade, werkstaking, overheidsmaatregelen, breuk van machines en gereedschappen, niet beschikbaar zijn van vervoer, storingen in levering van energie, zowel in het bedrijf van BeeBop als bij derden van wie BeeBop benodigde materialen /producten of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken en voorts door alle overige oorzaken buiten de schuld of risicosfeer van BeeBop ontstaan.

4.5     De wederpartij is verplicht om de geleverde zaken bij aflevering te controleren op eventuele tekortkomingen en/of beschadigingen. Zichtbare tekortkomingen en/of beschadigingen dient de wederpartij binnen 24 uur schriftelijk ter kennis van BeeBop te brengen. Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken aan BeeBop te worden gemeld.

4.6     De wederpartij verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid, indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijn heeft gereclameerd en/of BeeBop niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.

4.7     Reclames schorten de betalingsverplichting en andere verplichtingen van de wederpartij niet op.

5.  Betaling

5.1     Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dienen facturen binnen 30 dagen na factuurdatum voldaan te worden, zonder dat enig beroep op verrekening of korting kan worden toegestaan. Betaling van meerwerk dient te geschieden zodra dit aan de wederpartij in rekening is gebracht.

5.2     Bij niet tijdige betaling is BeeBop gerechtigd, zonder dat een ingebrekestelling wordt vereist, de vordering te verhogen met een vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Deze vergoeding bedraagt 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2500 van de vordering; 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2500 van de vordering; 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5000 van de vordering; 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000 van de vordering; 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6775. De  vergoeding bedraagt ten minste € 40. Deze kosten worden verhoogd met omzetbelasting.

Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte

kosten verschuldigd.

5.3     Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze

procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.

6.  Opschortingrecht en eigendomsvoorbehoud

Indien de wederpartij niet voldoet aan haar betalingsverplichtingen als omschreven in artikel 5 van deze voorwaarden is BeeBop gerechtigd de uitvoering van alle lopende overeenkomsten met de wederpartij op te schorten, totdat betaling van hoofdsom, rente en incassokosten heeft plaatsgevonden of totdat de wederpartij voldoende zekerheid heeft gestelde voor betaling van de hoofdsom, rente en incassokosten.

Alle geleverde en te leveren goederen blijven eigendom van BeeBop, totdat de wederpartij heeft voldaan aan al haar betalingsverplichtingen jegens BeeBop, die voortvloeien uit overeenkomsten die betrekking hebben op leverantie van BeeBop aan de wederpartij.

Zolang BeeBop eigenaar van de geleverde goederen blijft op grond van het hierboven bepaalde, is het de wederpartij niet toegestaan over de goederen te beschikken, ook niet door verstrekking van de goederen tot onderpand aan derden. Indien de wederpartij desondanks de goederen doorlevert of verstrekt tot onderpand aan derden, dient zij de gelden of vorderingen die zij door verkoop c.q. onderpand verkrijgt aan BeeBop over te dragen. Voorts is de wederpartij, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd om de geleverde zaken aard- en nagelvast in de grond of anderszins te bevestigen.

Nadat BeeBop zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen mag hij de geleverde zaken terug halen. Wederpartij staat BeeBop

toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

Als BeeBop geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is wederpartij verplicht de nieuw gevormde zaken aan opdrachtnemer te verpanden.

Indien de wederpartij haar betalingsverplichtingen niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling vraagt of haar bedrijf liquideert, dient zij de afgegeven zaken, die ingevolge artikel 6.2 van deze voorwaarden of anderszins eigendom van BeeBop zijn, zonder ingebrekestelling binnen 48 uur aan BeeBop terug te geven. Alle kosten van terugname zullen ten laste van de wederpartij worden gebracht.

De wederpartij is verplicht de gebruiker terstond en schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

7.  Aansprakelijkheid en garantie

De aansprakelijkheid van BeeBop, als in deze voorwaarden bedoeld, als ook iedere andere aansprakelijkheid, voorvloeiende uit andere feiten of omstandigheden, gaan nimmer verder dan vergoeding van de factuurwaarde, dan wel herlevering van soortgelijke materialen, dit ter keuze van BeeBop en voor zover BeeBop in staat is om soortgelijke zaken te leveren.

BeeBop is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en (in)directe bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging van de bouw, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten en dergelijke al dan niet door derden geleden.

In geval van levering van producten die door BeeBop van derden zijn gekocht, verstrekt BeeBop slechts garantie indien en voor zover hij hiervoor een garantie van zijn leveranciers krijgt. In dat geval is de garantie gelijkluidend aan de garantie die BeeBop van zijn leveranciers verkrijgt.

Indien BeeBop door derden wordt aangesproken terzake van schade vrijwaart de wederpartij BeeBop voor dergelijke schadeaanspraken door derden gedaan, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van BeeBop.

BeeBop is niet verplicht om een aanspraak op garantie in behandeling te nemen indien de wederpartij niet aan alle verplichtingen tegenover BeeBop heeft voldaan.

8. Ontbinding

Indien de wederpartij haar verplichtingen, die voortvloeien uit de overeenkomst, niet of niet tijdig nakomt, is BeeBop gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

Onverminderd het in de overige artikelen van deze voorwaarden bepaalde wordt de overeenkomst ontbonden zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voorvloeiende verplichting als boedelschuld erkent.

Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens de wederpartij een schriftelijke ontbindingsverklaring tot BeeBop richt, zal de wederpartij te allen tijde BeeBop een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen. Tekortkomingen dienen door de wederpartij nauwkeurig schriftelijk gemeld te worden.

De wederpartij heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.

9.  Geschillen en toepasselijk recht

Op alle overeenkomst, alsmede de daaruit voorvloeiende geschillen is het Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van BeeBop, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.